SLAGORDET

I dag vil vi dele interessant informasjon om tankene bak logoen og slagordet til TOVE MOSS, da dette er et ønske fra Tove og representerer kjernen i hennes arbeider. Hun har funnet sin kjærlighet i konseptuelle smykker; det finnes alltid en historie bak inspirasjonskildene, og inntrykkene hun samler via ulike prosesser former smykkene. Smykkene kan komme som et uttrykk av tanker, meninger og viktige spørsmål. Symbolikk finnes som synlige eller skjulte elementer i smykkene, og det er alltid rom for personlig fortolkning.  Med slagordet «mer enn øyet ser» bygger hun opp under dette konseptet ved å konstatere at det finnes noe bak det rent visuelle, og det blir opp til hver enkelt å utforske dette. Kunst handler ikke kun om det man ser med det blotte øyet, det som ligger bakenfor det visuelle kan ofte ha like stor tyngde som det man ser. Kunsten kan hjelpe oss med å se ting med andre øyne, fordi den åpner opp for refleksjon og trigger deg til å gå i dybden, se bakenfor, for å forstå det som ellers er skjult. Kunsten går ofte inn i kjernen av noe og lar seg ikke begrense av ytre faktorer, det handler om mer enn øyet ser.

Den dypere meningen bak smykkene er ofte det som er essensen i skaperverkene og filosofiske tanker er ikke sjeldent med i prosessen og utviklingen av nye smykker! Det er fint at kunsten har litt undring i seg og skaper rom for refleksjon, diskusjon og ettertanke.

Tove liker tanken på at kunst kan få oss til å reflekterer over viktige spørsmål som hvem vi er og hvilke verdier som egentlig betyr noe i våre liv, da hun mener at alt for mye i dagens samfunn bygger opp om at man skal søke svar utenfor seg selv.

Gjennom studie av kunst kan man også få en forståelse av hvem man er i forhold til kunsten og dens rolle. Det er interessant at kunsten også har sine egen stemme og et eget språk gjennom former, farger og materialer. Det vil alltid være et tilbakevendende spørsmål om hvor stort rom man har eller tillater for å gi kunsten mulighet til å snakke for seg selv, og hvor mye man selv tillegger den av betydning, mening og tanker. Hvordan man tolker avhenger ofte av samfunnstrender og tidsånden i samfunnet. Slik kan kunsten «leve evig» og stadig «forandre form». Tove ønsker ikke at smykkene hennes bare skal være noe statisk som henger på en kroppen eller på en utstilling, men være dynamiske; som en del av samtalen i ulike settinger under ulike forhold. Tid, sted og rom er ingen begrensninger og det er det kunst handler om for henne, en frihet uten begrensninger. Poenget er å se muligheter fremfor begrensinger, at skaperkraften drives frem av rammer, fordi rammer egentlig representerer potensiale – det må eksistere noe utenfor rammene ellers ville ikke rammene i seg selv kunne eksistert. Man kan trekke paralleller til jorden og universet.. «Mer enn øyet ser» er en bekreftelse og stadfesting av denne tankegangen.

Kunst kan ikke alltid forklares med ord eller uttrykk, det kan også virke begrensende og hindre dets sanne kjerne i å tre fram. Noen ganger må man bare føle. Dersom man kan kjenne seg igjen i kunsten skaper dette et helt spesielt bånd, et slags relasjonelt forhold. TOVE MOSS ønsker med slagordet også å konstaterer at smykkene er mer enn bare materielle ting man har på seg, og at smykkene hennes åpner opp for å skape dette spesielle båndet. En bærer av et smykke har lagt flere forhold til grunne for valg av smykke, så valg av smykke er ganske personlig. Blant mye annet er fargevalg en identifiksjons,- og identitetsfaktor, noe som mange kanskje ikke er klar over.  Hos TOVE MOSS kan du være trygg på at ingenting overlatt til tilfeldighetene og TOVE MOSS tilbyr ikke bare et smykke, men også en opplevelse med et intellektuelt innhold og et ikke – verbalt nærvær.

 

LOGOEN

I noen tilfeller blir man forklart hva et verk betyr mens andre ganger overlates man til egen fantasi og analytiske evner. Det er en hårfin balansegang mellom den iboene trangen til å systematisere sanseinntrykk i kategorier eller båser for å forstå og gi mening, og å la noe tre genuint frem i sitt uttrykk uten nødvendigvis å forstå alt. Tove liker forklarende tekster, men ønsker også å gi muligheten til å gå på skattejakt og oppdage den magiske verdenen av symboler og skjulte budskaper. Hvor dypt du velger å gå er opp til deg.

Logoen er symbolsk og satt sammen av ulike deler. Den gjenspeiler alle de ulike elementene som kunstneren ønsker å jobbe med i løpet av sin karriere: vann, ild, jord, luft og ånd. Naturen er en av de viktigste inspirasjonskildene til Tove og i naturen finner man de fire elementene: jord, ild, luft og vann – elementene jorden er bygget opp av.

Det femte elementet er ånd eller sjel. Tove er interessert i det som ligger bakenfor kroppen, følelsene og tankevirksomheten – den ånden vi har inni oss. Hun ønsker å bruke smykker som inspirasjon og oppmuntring til å vekke denne ånden i oss alle. Tove er også opptatt av å utforske menneskelig psykologi; menneskesinnet med dets tanker, følelser og oppfattelser. Det er derfor ikke tilfeldig at elementene også er knyttet til det mentale mennesket.

Kunsten påvirker oss på ulike måter. Den kan frembringe et spekter av følelser og få oss til å reflektere over hvem vi er i forhold til kunsten, da den kan trigge ulike punkter i oss. Det er interessant hvordan man kan se på det samme, men oppfatte det ulikt.

 

DE FEM ELEMENTENE

ILD: energi, styrke, mot, aktivitet, livskraft, handlekraft, pågangsmot, optimisme, vilje, frihet, fantasi, viljestyrke og lidenskap. Ild representerer det maskuline (yang). Det er handlingens & initiativkraftens element.

Stjernetegn: Væren, Løven og Skytten.

Kilde: flammer, lyn, sol og lava.

VANN: kjølige balanserte følelser, medfølelse, samvittighet, kjærlighet, mot, ettertanke, menneskelig innsikt, subjektivitet, vekst, ikke – verbal kommunikasjon, kreativitet, intuisjon, ærlighet. Vann representerer det feminine (yin). Det er følelsenes & fantasiens element.

Stjernetegn: Kreps, Skorpion og Fisk.

Kilde: Sjø, regn, dyreliv i havet, elver, bekker, is og snø.

 

 

LUFT: åpenhet, ideer, intelligens, kreativitet, balanse, rettferdighet, kunnskap, kommunikasjon, tanker, optimisme, nytenking, visjoner, frihet, rasjonalitet, logikk. Det er ideens & kraftens element.

Stjernetegn: Vekt, Vannmann og Tvilling.

Kilde: himmel, skyver, bobler, regnbue, dis, sol,-nedgang og oppgang.

JORD: stabilitet, potensiale, rasjonalitet, realisme, stillhet, vekst, vilje, ide, lidenskap, tålmodighet, selvdisiplin, jordnærhet, praktiske evner, suksess, visdom. Dette er sinnets &  materiens element.

Stjernetegn: Jomfru, Tyr og Steinbukk.

Kilder: steiner og krystaller, fjell, åkrer, grotter, hager, blomster og skog.

 

ÅND/SJEL: broen mellom det fysiske og spirituelle; mellom kropp og sjel. Det er først når kropp og sjel smelter sammen at man blir et helt menneske og oppnår virkelig innsikt. Dette er en tilstand som kan oversettes til: harmoni. Sirkelen er sluttet.

Som tidligere sagt i avsnittet om slagordet «mer enn øyet ser» så er vi mye mer enn vår menneskelige kropp. Vi er også en ånd, en sjel som ikke er begrenset av den fysiske verden vi lever i. Vi er mer enn øyet ser slik som kunsten.

 

HARMONI

Rammen rundt logoen representerer sammensmeltingen av alle elementene – når alle er integrert skaper de sammen balanse, harmoni og «fri flyt». Rammen symboliserer også en balanse mellom konsept, formgiving, materialvalg og ide som alt er viktig når smykkene lages. Harmoni gir en følelse av lykke og tilfredshet og det er en del av vår livskraft. Det er noe alle verdsetter og ønsker å oppnå, men det blir en evig søken bevisst og ubevisst: man må kontinuerlig kjempe for å bevare denne tilstanden, fordi menneskesinnet er skapt slik at det er motsetningsfylt. Dette er fascinerende og til stor inspirasjon for Tove, og kjernen i hennes skaperverk. Logoen er derfor utformet slik at den representerer symbolet på harmoni.

Kunst har mange ulike funksjoner og den er viktig for oss mennesker; mennesker vender interessen og fokuset mot kunsten for å finne svar og bli stimulert. I den kan man være den man er og man kan løse oss fra hverdagens krav og forventninger. Å studere kunst skaper harmoni og denne balansegangen er så viktig i mange aspekter i livet.

 

LITT MER OM SYMBOLIKKEN

 

TREKANTEN

Trekanten er et eldgammelt hellig symbol som har blitt brukt i flere tusen år i ulike kulturer. Dette hellige geometriske mønsteret ble blant annet brukt under byggingen av de verdenskjente pyramidene i Egypt. Trekanten er symbolet på styrke, skjønnhet og visdom. Den er satt sammen av tre kanter og tallet tre symboliserer energi, masse og lys som sammen utgjør universet.

NORD, SØR, ØST & VEST

Trekantene representerer retningene nord, sør, øst og vest – TOVE MOSS ønsker å nå ut til alle verdensdelene med smykkene sine. Kunst gir rom for et felles språk på tross av ulik etnisitet og tilknytning, og tilbyr slik et samhold uten ord. Tid, sted og rom er ingen begrensinger og tematikken som tas opp i logoen, slagordet og smykkene er universelle og kan forstår av alle.

 

YIN & YANG

En nedover vendt trekant er symbolet på livskraftens nedstigning i en fysisk kropp, mens en oppover vendt symboliserer menneskets høyere bevissthet, frigjørelse og gjenopstigelse til det åndelige plan. Trekantene representerer også det iboende maskuline og feminine prinsipp, også kalt yin og yang, og forholdet mellom dem. Et modent menneske har integrert begge delen i seg selv – da representerer dette en forening og balanse. Elementene vann og ild er motsetninger samtidig som de utfyller hverandre, da vann demper ild. Dette kan forstås i sammenheng med de menneskelige egenskapene som elementene representerer. I vår “individuelle” søken etter mening er vi avhengig av motsetninger. Hvordan skulle vi ellers klare å finne den dersom vi ikke hadde hatt ytterpunkter som tung/lett, kropp/sjel, kald/varm, gråt/latter, og høyre/venstre for å beskrive hvordan vi opplever verden?

 

For at noe skal kunne eksistere må det ha en motpol for å kunne gi det definisjon, men det er først ved sammensmeltning at man skaper en helhet.

 

SIRKEL I TREKANT

En sirkel i en trekant er et gammelt symbol som blir brukt i kunst blant mye annet. Det er mange ulike tolkninger av symbolet, og under nevnes noen spennende forslag.

«Det altseende øyet».

– «Det høyeste, guddommelige vesen som har intelligens, suverenitet og kunnskap  om fremtiden».

–  Øyet som «menneskenes syn på det perfekte».

–  Et beskyttende symbol som ofte er formet som et øye i smykker. Dette regnes i egyptisk mytologi

for å være Horus eller Ras øye.

–  Symbolet finnes både i hinduismen og buddhismen og har spesielle positive egenskaper.

 

 

PENTAGRAMMET

Settes alle elementene sammen kan det forme et pentagram. Pentagrammet er en visuell representasjon av det gylden snitt. Dette er et matematisk prinsipp som går igjen i naturlige prosesser i alt fra proporsjonene i kroppen til avstanden mellom planetene i solsystemet. Gjemt i pentagrammet finnes også frøet til å danne spiraler basert på den berømte Fibonacci sekvensen. Denne type spiraler eksiterer i alt: i energisystemet i kroppen, i måten atomer beveger seg på, i måten et foster utvikler seg på, i oppbygningen av en storm og helt opp til utformingen av gigantiske spiralgalakser.

 

SIRKELEN

Sirkelen er motsetningen til trekanten og her finnes også prinsippet om yin og yang, som er gjennomgående i symbolbruken i logoen. En sirkel har ingen start eller slutt, den er et symbol på evigheten. Slik ønsker Tove også at logoen skal være; et symbolet på uendelighet, på noe varig som forblir selv om tidene forandrer seg. Hun ønsker også å skape rom for uendelig tolkning og diskusjoner av hva logoen, slagordet og smykkene betyr.

Harmoni er som tidligere nevnt viktig for Tove, og under prosessen med å skape smykker er estetikk også et uttrykk for harmoni. Da estestikk og historien bak ofte er like viktig for Tove, blir balansegang i kunsten en utfordring hun stadig streber etter å oppnå.

Mennesket søker og tiltrekkes ubevisst av symmetri, fordi det er et tegn på det optimale. Logoen er bygget opp på dette prinsippet med sine symmetriske og rette linjer hvor geometriske mønstre skaper et harmonisk uttrykk. Det er to sirkler i logoen og sirkelen er også et symbol på enhet og harmoni – den er i ett med seg selv og dermed perfekt.

Et annet aspekt ved en sirkel er at den har likheter med universet, fordi sirkelen og universet ikke har noen grenser. I kunstens verden handler det om å ikke begrense seg selv og sitt uttrykk på grunn av ytre begrensninger eller rammer, men skape ut ifra en frihet i uttrykksformen. Sirkelen representerer det ubegrensede og den er innenfor logoens rammer, mens siden logoens ramme representerer potensiale fremfor begrensinger, så er disse dobbelt bekreftende tegn på ubegrenset potensiale og skaperkraft. Kunst inneholder ubegrenset potensiale og slik kan man koble sammen smykkene som TOVE MOSS lager og kunst. At smykker blir mer akseptert som en kunstform er noe Tove brenner for.

-> Gjennom kunsten kan man finne seg selv og opplevelse «å bli født på ny» – Vesica Piscis symbolet som har en helt sentral plass i de fleste religioner og kulturer over hele verden, er satt sammen av to sirkler (se for deg at man setter sammen de to o`ene i logoen) og representerer fornyelse/ny begynnelse. Tove ønsker at smykkene skal bety noe utover det rent materielle.

Symbolet kan ses på som sammensmeltingen av han og hun, av kropp og sjel, eller å få kontakt med «sitt høyere selv» (porten mellom himmel og jord), et tegn på transformasjon eller harmoni. Pytagoras så på dette som et hellig symbol.

 

VESICA PISCIS

Andre tolkninger:

– Symbolet er integrert i stjernetegnet «Fisk» – et tegn for kreativitet og skaperkraft.

– Sirkelen er å se i «Livets blomst» – anses for å være kilden til alt som eksisterer, fordi den inneholder møsteret til kreasjon. Finnes i alle de store religionene.

– Sirkelen er også å finne i «Livets tre» –  et konsept eller metafor for felles avstamning, et motiv i verdens teologi og filosofi. «Livets tre» integrerer vann, luft, jord og ild. Fra ild kommer solens varmende stråler som får treet til å vokse. Jorden gir næring til treet og sammen med vann gjør de at treet kan vokse. Treet lager oksygen til oss mennesker.

 

EPILOG

De fem elementer former til sammen tre grunnleggende krefter eller prinsipper, de tre dosha, som finnes overalt i universet og påvirker alle fysiske og mentale prosesser. Det handler om å finne en balanse mellom de ulike elementene, da alle elementene er viktig i et menneskes liv. Kunsten er også viktig for oss og ved å trekke inn alle elementene over tid og utforske og studere dem så skaper kunsten en balanse.

Tove er opptatt av natur og miljø og vil derfor fokusere på jord, ild, luft og vann som representerer naturen, samtidig som dette fungerer som påminnelsesfaktorer om hvor viktig det er at vi tar vare på den. Vi må leve i balanse med jorden for vi trenger jorden mer enn den trenger oss. Det er stadig større fokus på miljøet og hvordan vi best mulig kan leve i harmoni med jorden. Dette tar Tove opp i sine kunst smykker både som visuelt uttrykk og gjennom den konseptuelle delen av smykkene.

Elementet ånd/sjel: miljø handler også om hvordan vi mennesker har det inni oss, og Tove ønsker at kunst smykkene kan skape en bro over til å gå dypere og reflekter mer rundt ikke bare det som omgir oss, men også det som er inni oss.

Kompleksiteten i slagordet «mer enn øyet ser» og logoens utforming viser til at kunsten er kompleks og at det ligger mye bakenfor det visuelle. I kunsten skal ikke nødvendigvis alt forklares med ord, noe må bare føles og følelser er noe man ikke ser, men vet er der. Ved å gå i dybden og undersøke dukker stadig nye sannheter og sammenhenger opp. Hva man tillegger det som ses og oppfattes er helt avhengig av personen, og slik er også dette et spennende selvstudie. Et mangfold av meninger, refleksjoner og tanker skapes, og Tove håper at det hun har skapt og kommer til å skape i fremtiden kan være gjenstand for interessante diskusjoner, filosofering og utforskning.

 

Namaste